Juridisch: Rechtsvorm: de BV

Door LucyLG op vrijdag 15 februari 2019 06:06 - Reacties (3)
Categorie: -, Views: 1.715

Hierbij een zeer algemene samenvatting van de BV. Stel gerust vragen want er kunnen boeken geschreven worden over de BV! Zie het als een working document.

Juridisch: de BV

Indien je een bedrijf opricht kan je kiezen voor een BV als rechtsvorm. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ofwel een BV is een rechtspersoon, een juridisch zelfstandige entiteit. Dit betekent dat er sprake is van een entiteit met een eigen vermogen en aansprakelijkheid. Een BV kan als zelfstandige entiteit optreden in het handelsverkeer.

Structuur van de BV

Een BV bestaat minimaal uit een bestuur en een aandeelhoudersvergadering. Het bestuur van de BV en de aandeelhouder kunnen een en dezelfde persoon zijn. Bij kleine BV’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (DGA).

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de BV/onderneming. Het bestuur vertegenwoordigt de BV. In beginsel is iedere afzonderlijke bestuurder zelfstandig bevoegd de BV te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid kan worden beperkt. Let wel het volledige bestuur van een BV is te allen tijde bevoegd de BV te vertegenwoordigen (tenzij…bijvoorbeeld in geval van een faillissement).

RvC

De BV kan andere organen hebben zoals een raad van commissarissen (RvC). Een RvC houdt toezicht op het bestuur en de onderneming.

Aandelen

Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die worden gehouden door een of meerdere aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering is in beginsel de hoogste macht bij een gewone BV. De aandeelhouders zijn niet zozeer de eigenaars van de BV, maar daar is discussie over.

Statuten

De statuten zijn de handleiding van de BV, echter kunnen aandeelhouders aanvullende afspraken maken in een aandeelhoudersovereenkomst.

Oprichting

Voor de oprichting van een BV moet je naar de notaris. De notaris stelt de notariële oprichtingsakte op met daarbij de statuten. De notaris verzorgt de inschrijving van de BV in het Handelsregister. Totdat dit gebeurd is, bent je persoonlijk aansprakelijk. Verder moet je minstens 1 eurocent als startkapitaal in de vennootschap storten. Dit kan met geld, maar ook in natura.

Al vóórdat de BV is opgericht, kun je een onderneming voeren. Als de notaris bezig is met de voorbereiding voor de oprichting kun je met een BV i.o. (in oprichting) naar buiten treden.
Maak uw zakenpartners duidelijk dat u handelt namens de BV in oprichting. De contracten in deze fase zijn namens de BV in oprichting gesloten. De BV dient deze later te bekrachtigen. Indien dat niet gebeurt blijf je persoonlijk aansprakelijk.

Wat is een flex-BV?

Een flex-BV is net als een reguliere BV. In 2012 werd het makkelijker om een BV op te richten door de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Vandaar de term ‘flex-BV’. Diverse wettelijke verplichtingen zijn met deze wet komen te vervallen, en als belangrijkste het minimumkapitaal.

Aansprakelijkheid

In beginsel betekent dat de uiteindelijke eigenaar natuurlijk persoon van de BV, de aandeelhouder of de DGA niet met zijn privévermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden. Uitzonderingen zijn er wel.

Vrijwillig kan je aansprakelijk zijn voor de schulden van de BV, bijvoorbeeld indien je als DGA een lening aangaat met de bank kun je mee tekenen voor aansprakelijkheid in privé. Indien de BV de verplichtingen jegens de bank niet nakomt kan de bank je in privé aanspreken tot nakoming.
Je kan ook onvrijwillig persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de BV. Bijvoorbeeld indien je als bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt in de volgende gevallen (niet-limitatief)
• Als de BV verplichtingen aangaat en wist dat de BV hieraan niet kan voldoen.
• Als de BV verplichtingen aangaat en wist dat de BV in de toekomst deze niet zal kunnen voldoen.
• De Belastingdienst niet op tijd wordt ingelicht dat de BV de belastingen en premies niet kan betalen.
• De belastingen en premies niet kunnen worden voldaan door onbehoorlijk bestuur in de 3 jaar voor de melding aan de Belastingdienst.
• De BV failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren. Onbehoorlijk bestuur wordt vermoed bijvoorbeeld indien de jaarstukken niet zijn gedeponeerd of te laat zijn gedeponeerd en bij het schenden van de wettelijke administratieplicht.
• Als de BV uitkeringen doet welke de BV in gevaar kunnen brengen (strijd met de uitkeringstoets).

Als je alleen aandeelhouder bent, dan is je aansprakelijkheid in beginsel beperkt tot het bedrag van de storting op je aandelen. Echter zijn hier uitzonderingen op.

Uitkeringstoets bij onttrekken van gelden aan de BV

De Ava kan een besluit nemen tot uitkering van de winst. De Ava mag een dergelijk besluit slechts nemen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden (de balanstest). De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld hiervoor, beperken of toekennen aan een ander orgaan.
Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs kan of behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (liquiditeits- of uitkeringstoets).

Het voortbestaan van de onderneming mag niet in gevaar komen en de schuldeisers (stakeholders) moeten betaald kunnen worden. De toetsingsperiode of de BV na de uitkering nog aan haar lopende verplichtingen kan voldoen wordt weleens op een jaar aangehouden maar mijns inziens is dit geen goede maatstaf, het bestuur moet aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordelen welke verplichtingen er zijn en een toetsingsperiode van een jaar heeft nul waarde indien het bestuur weet dat er verplichtingen zijn die dat jaar te buiten gaan.

Een bestuurder die overgaat tot een uitkering terwijl dat achteraf niet verantwoord was, kan hoofdelijk aansprakelijk zijn. Een aandeelhouder kan ook aansprakelijk zijn indien deze bekend was met de verplichtingen van de BV (zeg maar op grond van de uitkeringstoets ook tot een andere conclusie had moeten/kunnen komen en kan zich niet zonder meer verschuilen achter de balanstest).

Jaarrekening deponeren

De BV moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij KvK. Dit dient binnen een bepaalde termijn na einde van het boekjaar te gebeuren. Welke gegevens je moet deponeren hangt af van de omvang van de BV.

Belastingen bij de BV

De BV brengt vaak ook hogere kosten met zich mee hierbij moet je denken aan:
- Accountantskosten i.v.m. opstellen van de jaarrekening
- Boekhoudkosten
- Verzekeringen zoals beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid
Als DGA welke 100% van de aandelen houdt of een bestuurder die minstens 5% van de aandelen van de BV houdt is er een issue. Dan heb je een 'aanmerkelijk belang'. Die belanghouder betaalt inkomstenbelasting over zijn fictieve loon en eventueel dividendbelasting. Het is relatief duur om salaris op te nemen uit een BV, een dividenduitkering is belastingtechnisch goedkoper. De Belastingdienst staat echter niet toe dat u geen of heel weinig loon krijgt. Uw loon moet marktconform zijn, met een minimumjaarsalaris van 45.000 euro (gebruikelijk loonregeling). Over de winst van de BV wordt vervolgens vennootschapsbelasting betaald.

Indien een BV nog geen of weinig winst maakt zijn er uitzonderingen op de gebruikelijk loonregeling. Wat je niet hebt kun je ook niet uitkeren…

Bestuurder BV & sociale zekerheid

Een bestuurder behoeft in beginsel geen arbeidsovereenkomst te hebben met de BV. Als je bestuurder bent van een BV kun je ook werkzaam zijn op basis van een managementovereenkomst. Die managementovereenkomst wordt dan door de bestuurder gesloten met de BV.

Als DGA ben je werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve als:
• je 50% of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering hebt (eventueel samen met uw echtgenoot);
• je met je directe familieleden tweederde of meer van de aandelen bezit;
• je niet tegen je wil ontslagen kan worden.
In dit geval val je niet onder de werknemersverzekeringen en moet je je wellicht zelfstandig verzekeren.

BV verkopen

Als je de BV wilt verkopen, dan verkoop je meestal de aandelen, of je verkoopt de assets van de onderneming (machines, inventaris etc.) uit de BV. Bij aandelenverkoop betaalt de DGA inkomstenbelasting over de opbrengst (indien deze geen BV is). Als je de onderneming uit de BV verkoopt, dan betaalt de BV vennootschapsbelasting over de (boek)winst. Als de aandeelhouder van de verkopende BV zelf een BV is, dan betaalt deze holding (of moeder) in principe geen belasting over de opbrengst als zij 5% of meer van de aandelen bezit.

Holding en stamrecht-BV

Een holding is een BV die de aandelen van een andere BV bezit. Je kan deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van je ondernemersrisico. Hier is veel over te zeggen. Pensioen in eigen beheer is wat problematischer geworden.

Volgende: Juridisch: Ondernemers vragen 02-'19 Juridisch: Ondernemers vragen
Volgende: Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Eenmanszaak: Personeel aannemen 02-'19 Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Eenmanszaak: Personeel aannemen

Reacties


Door Tweakers user LucyLG, dinsdag 19 februari 2019 23:04

Het volgende onderwerp ga ik iets meer ingewikkeld maken. De rechtsvorm BV zie ik geen vragen en dus neem ik aan dat men er wellicht geen behoefte aan heeft.

Ik begrijp dat op internet alles te vinden is maar juist de specifieke lastige kwesties wil ik graag over schrijven. Een antwoord op een specifiek geval vind je niet op internet zondermeer.

Indien er vragen zijn of suggesties graag!

Door Tweakers user Fiets, vrijdag 22 februari 2019 06:16

Vergelijkt een BV een beetje met een LLP ?

Door Tweakers user LucyLG, zaterdag 23 maart 2019 01:08

Fiets schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 06:16:
Vergelijkt een BV een beetje met een LLP ?
LLP is een partnership en lijkt niet op een BV. Je bedoelt de Ltd. denk ik? Het is wel de vergelijkbare variant maar de inhoudelijke/interne regels zijn anders. Denk je eraan om een Ltd op te richten?

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.