Juridisch: Enig aandeelhouder: KvK

Door LucyLG op donderdag 21 februari 2019 19:35 - Reacties (7)
Categorie: Juridische zaken, Views: 2.978

Enig aandeelhouder zijn van een BV en privacy

Indien een BV een enig aandeelhouder heeft wordt dat vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De aandelen in een werk-BV kunnen door een persoonlijke holding BV worden gehouden. De aandelen kunnen ook 100% in privé worden gehouden. In beide gevallen ben je als enig aandeelhouder geregistreerd bij de KvK.

Het is dan vrij eenvoudig voor iedereen om deze enig aandeelhouder in het handelsregister van de KvK op te zoeken. Over deze enig aandeelhouder wordt vaak in de KvK diverse persoonsgegevens vermeld, zoals namen, adressen, geboortedatum, afkomst etc.

Indien enige privacy gewenst is i.v.m. vertrouwelijkheid en/of een ander legitiem belang om welke reden dan ook, kun je een aandeel in de werk-BV aan een andere entiteit cq persoon overdragen. Er is dan geen sprake meer van een enig aandeelhouder en er zal in de KvK geen gegevens worden opgenomen van deze aandeelhouder. Op dit moment werkt dat nog wat betreft de KvK en de openbaarheid.

Met dit alles bedoel ik uiteraard een legitiem doel en het is geen advies of middel om in strijd met wetgeving te handelen. Je bent voor de autoriteiten nimmer onzichtbaar en men dient te voldoen aan de wet uiteraard.

Een aandeel aan jezelf in privé uitgeven, naast een persoonlijke holding, lijkt mij wellicht wat onhandig. Er zijn dan twee aandeelhouders die min of meer hetzelfde zijn en er kan verwarring ontstaan tussen de twee aandeelhouders. Ik vind dat praktisch gezien denk ik onverstandig zeker indien je ook nog eens bestuurder bent. Dit is een lastig verhaal om hier volledig uit te leggen. Ook fiscaal zou hier een risico aan kunnen zitten.

Ik denk dat een winstrechtloos aandeel aan partner of kind een prima oplossing kan zijn. Een aandeel overdragen aan een stichting administratiekantoor die certificeert (STAK) kan ook maar is wat complexer. Sowieso dient er goed in de statuten of overeenkomst opgenomen te worden wanneer het aandeel aan jouw holding moet worden aangeboden, in alle gevallen. Deze constructie(s) levert/leveren een meer helder beeld op mijns inziens. Ik zou goed onderscheid aanraden in deze. Een dergelijk winstrechtloos aandeel is niet veel waard en dus heb je evt nu of later minder problemen met overdracht (ook fiscaal schenking etc, dit is niet mijn expertise want dit is een fiscaal onderwerp). Een STAK is een uitgebreidere operatie die aanzienlijke kosten kan meebrengen en verder niet perse noodzakelijk hoeft te zijn. De omstandigheden bepalen de juiste route ook.

Het centraal aandeelhoudersregister

Er zijn nu voorstellen om een centraal (digitaal) aandeelhoudersregister aan te leggen waarin alle aandeelhouders worden vermeld, dus een volledig overzicht. Het zal waarschijnlijk geen openbaar register worden en alleen voor instanties zoals de Belastingdienst en beroepsgroepen als notarissen toegankelijk worden.

Naam holding en privacy

Verder raad ik in bepaalde gevallen aan om als naam van een persoonlijk holding niet direct je eigen naam te gebruiken indien je vertrouwelijkheid wenst en niet wil dat iedereen zo jouw gegevens uit de KvK kan halen (zeker personen die hier geen enkel belang bij hebben worden hiermee enigszins op afstand gehouden). Dit wordt vaker gedaan maar het is geen standaardpraktijk. Je noemt je holding bijvoorbeeld niet J. de Wit Holding maar iedere andere fantasienaam die niet reeds gebruikt wordt (ligt eraan of het mag of niet).

Verder kan je in het handelsregister van de KvK wel op adres alleen zoeken, dus geheel onvindbaar zal je wellicht niet worden, maar een degelijke oplossing kan het wel bieden.

In geval van bovengaande dien je je goed te laten adviseren door een notaris en een belastingadviseur!

Juridisch: Ondernemers vragen

Door LucyLG op woensdag 20 februari 2019 00:42 - Reacties (5)
Categorie: -, Views: 2.021

Het volgende onderwerp ga ik iets meer ingewikkeld maken. De rechtsvorm BV zie ik geen vragen en dus neem ik aan dat men er wellicht geen behoefte aan heeft.

Ik begrijp dat op internet alles te vinden is maar juist de specifieke lastige kwesties wil ik graag over schrijven. Een antwoord op een specifiek geval vind je niet op internet zondermeer.

Indien er vragen zijn of suggesties graag!

Juridisch: Rechtsvorm: de BV

Door LucyLG op vrijdag 15 februari 2019 06:06 - Reacties (3)
Categorie: -, Views: 1.715

Hierbij een zeer algemene samenvatting van de BV. Stel gerust vragen want er kunnen boeken geschreven worden over de BV! Zie het als een working document.

Juridisch: de BV

Indien je een bedrijf opricht kan je kiezen voor een BV als rechtsvorm. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ofwel een BV is een rechtspersoon, een juridisch zelfstandige entiteit. Dit betekent dat er sprake is van een entiteit met een eigen vermogen en aansprakelijkheid. Een BV kan als zelfstandige entiteit optreden in het handelsverkeer.

Structuur van de BV

Een BV bestaat minimaal uit een bestuur en een aandeelhoudersvergadering. Het bestuur van de BV en de aandeelhouder kunnen een en dezelfde persoon zijn. Bij kleine BV’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (DGA).

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de BV/onderneming. Het bestuur vertegenwoordigt de BV. In beginsel is iedere afzonderlijke bestuurder zelfstandig bevoegd de BV te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid kan worden beperkt. Let wel het volledige bestuur van een BV is te allen tijde bevoegd de BV te vertegenwoordigen (tenzij…bijvoorbeeld in geval van een faillissement).

RvC

De BV kan andere organen hebben zoals een raad van commissarissen (RvC). Een RvC houdt toezicht op het bestuur en de onderneming.

Aandelen

Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen die worden gehouden door een of meerdere aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering is in beginsel de hoogste macht bij een gewone BV. De aandeelhouders zijn niet zozeer de eigenaars van de BV, maar daar is discussie over.

Statuten

De statuten zijn de handleiding van de BV, echter kunnen aandeelhouders aanvullende afspraken maken in een aandeelhoudersovereenkomst.

Oprichting

Voor de oprichting van een BV moet je naar de notaris. De notaris stelt de notariële oprichtingsakte op met daarbij de statuten. De notaris verzorgt de inschrijving van de BV in het Handelsregister. Totdat dit gebeurd is, bent je persoonlijk aansprakelijk. Verder moet je minstens 1 eurocent als startkapitaal in de vennootschap storten. Dit kan met geld, maar ook in natura.

Al vóórdat de BV is opgericht, kun je een onderneming voeren. Als de notaris bezig is met de voorbereiding voor de oprichting kun je met een BV i.o. (in oprichting) naar buiten treden.
Maak uw zakenpartners duidelijk dat u handelt namens de BV in oprichting. De contracten in deze fase zijn namens de BV in oprichting gesloten. De BV dient deze later te bekrachtigen. Indien dat niet gebeurt blijf je persoonlijk aansprakelijk.

Wat is een flex-BV?

Een flex-BV is net als een reguliere BV. In 2012 werd het makkelijker om een BV op te richten door de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Vandaar de term ‘flex-BV’. Diverse wettelijke verplichtingen zijn met deze wet komen te vervallen, en als belangrijkste het minimumkapitaal.

Aansprakelijkheid

In beginsel betekent dat de uiteindelijke eigenaar natuurlijk persoon van de BV, de aandeelhouder of de DGA niet met zijn privévermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden. Uitzonderingen zijn er wel.

Vrijwillig kan je aansprakelijk zijn voor de schulden van de BV, bijvoorbeeld indien je als DGA een lening aangaat met de bank kun je mee tekenen voor aansprakelijkheid in privé. Indien de BV de verplichtingen jegens de bank niet nakomt kan de bank je in privé aanspreken tot nakoming.
Je kan ook onvrijwillig persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de BV. Bijvoorbeeld indien je als bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt in de volgende gevallen (niet-limitatief)
• Als de BV verplichtingen aangaat en wist dat de BV hieraan niet kan voldoen.
• Als de BV verplichtingen aangaat en wist dat de BV in de toekomst deze niet zal kunnen voldoen.
• De Belastingdienst niet op tijd wordt ingelicht dat de BV de belastingen en premies niet kan betalen.
• De belastingen en premies niet kunnen worden voldaan door onbehoorlijk bestuur in de 3 jaar voor de melding aan de Belastingdienst.
• De BV failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren. Onbehoorlijk bestuur wordt vermoed bijvoorbeeld indien de jaarstukken niet zijn gedeponeerd of te laat zijn gedeponeerd en bij het schenden van de wettelijke administratieplicht.
• Als de BV uitkeringen doet welke de BV in gevaar kunnen brengen (strijd met de uitkeringstoets).

Als je alleen aandeelhouder bent, dan is je aansprakelijkheid in beginsel beperkt tot het bedrag van de storting op je aandelen. Echter zijn hier uitzonderingen op.

Uitkeringstoets bij onttrekken van gelden aan de BV

De Ava kan een besluit nemen tot uitkering van de winst. De Ava mag een dergelijk besluit slechts nemen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden (de balanstest). De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld hiervoor, beperken of toekennen aan een ander orgaan.
Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs kan of behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (liquiditeits- of uitkeringstoets).

Het voortbestaan van de onderneming mag niet in gevaar komen en de schuldeisers (stakeholders) moeten betaald kunnen worden. De toetsingsperiode of de BV na de uitkering nog aan haar lopende verplichtingen kan voldoen wordt weleens op een jaar aangehouden maar mijns inziens is dit geen goede maatstaf, het bestuur moet aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordelen welke verplichtingen er zijn en een toetsingsperiode van een jaar heeft nul waarde indien het bestuur weet dat er verplichtingen zijn die dat jaar te buiten gaan.

Een bestuurder die overgaat tot een uitkering terwijl dat achteraf niet verantwoord was, kan hoofdelijk aansprakelijk zijn. Een aandeelhouder kan ook aansprakelijk zijn indien deze bekend was met de verplichtingen van de BV (zeg maar op grond van de uitkeringstoets ook tot een andere conclusie had moeten/kunnen komen en kan zich niet zonder meer verschuilen achter de balanstest).

Jaarrekening deponeren

De BV moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij KvK. Dit dient binnen een bepaalde termijn na einde van het boekjaar te gebeuren. Welke gegevens je moet deponeren hangt af van de omvang van de BV.

Belastingen bij de BV

De BV brengt vaak ook hogere kosten met zich mee hierbij moet je denken aan:
- Accountantskosten i.v.m. opstellen van de jaarrekening
- Boekhoudkosten
- Verzekeringen zoals beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid
Als DGA welke 100% van de aandelen houdt of een bestuurder die minstens 5% van de aandelen van de BV houdt is er een issue. Dan heb je een 'aanmerkelijk belang'. Die belanghouder betaalt inkomstenbelasting over zijn fictieve loon en eventueel dividendbelasting. Het is relatief duur om salaris op te nemen uit een BV, een dividenduitkering is belastingtechnisch goedkoper. De Belastingdienst staat echter niet toe dat u geen of heel weinig loon krijgt. Uw loon moet marktconform zijn, met een minimumjaarsalaris van 45.000 euro (gebruikelijk loonregeling). Over de winst van de BV wordt vervolgens vennootschapsbelasting betaald.

Indien een BV nog geen of weinig winst maakt zijn er uitzonderingen op de gebruikelijk loonregeling. Wat je niet hebt kun je ook niet uitkeren…

Bestuurder BV & sociale zekerheid

Een bestuurder behoeft in beginsel geen arbeidsovereenkomst te hebben met de BV. Als je bestuurder bent van een BV kun je ook werkzaam zijn op basis van een managementovereenkomst. Die managementovereenkomst wordt dan door de bestuurder gesloten met de BV.

Als DGA ben je werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve als:
• je 50% of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering hebt (eventueel samen met uw echtgenoot);
• je met je directe familieleden tweederde of meer van de aandelen bezit;
• je niet tegen je wil ontslagen kan worden.
In dit geval val je niet onder de werknemersverzekeringen en moet je je wellicht zelfstandig verzekeren.

BV verkopen

Als je de BV wilt verkopen, dan verkoop je meestal de aandelen, of je verkoopt de assets van de onderneming (machines, inventaris etc.) uit de BV. Bij aandelenverkoop betaalt de DGA inkomstenbelasting over de opbrengst (indien deze geen BV is). Als je de onderneming uit de BV verkoopt, dan betaalt de BV vennootschapsbelasting over de (boek)winst. Als de aandeelhouder van de verkopende BV zelf een BV is, dan betaalt deze holding (of moeder) in principe geen belasting over de opbrengst als zij 5% of meer van de aandelen bezit.

Holding en stamrecht-BV

Een holding is een BV die de aandelen van een andere BV bezit. Je kan deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van je ondernemersrisico. Hier is veel over te zeggen. Pensioen in eigen beheer is wat problematischer geworden.

Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Eenmanszaak: Personeel aannemen

Door LucyLG op maandag 11 februari 2019 00:03 - Reacties (14)
Categorie: -, Views: 3.604

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een economische activiteit van een natuurlijk persoon die een onderneming drijft. Dit betekent dat er maar één persoon eigenaar is en verantwoordelijk is voor het bedrijf en het beleid.

Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, dit houdt in dat er voor de eigenaar van de onderneming juridisch geen onderscheid gemaakt wordt tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen (fiscaal gezien is er wel een onderscheid).

In geval van faillissement betekent dit dat de eigenaar in privé failliet gaat. Dit is een groot verschil ten opzichte van bijvoorbeeld een BV.

Een eenmanszaak heeft een zekere eenvoud. De eigenaar registreert de eenmanszaak bij het handelsregister van de KvK en de onderneming is daarmee snel en makkelijk opgericht.

De KvK inschrijving is voor een onderneming verplicht maar indien je niet inschrijft wil dat niet zeggen dat je geen onderneming hebt.

Wanneer ben je een ondernemer?

De KvK gebruikt in beginsel drie criteria om te bepalen of je een onderneming hebt. Deze sluiten aan bij de criteria die de Belastingdienst gebruikt om te bepalen of je BTW-plichtig bent.

- Je levert goederen of diensten
- Je vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor
- Je neemt deel aan het (normale) economische verkeer

Je kan je dan inschrijven bij de KvK. Echter, je moet wel rekening houden met de volgende aanvullende criteria welke tevens bepalen of je een onderneming hebt:

- Investeringen: werk je zelf in het bedrijf en neem je personeel in dienst? Of koop je spullen voor
je onderneming? Dit zijn duidelijke indicaties dat er een onderneming wordt uitgeoefend.
- Regelmaat: als je regelmatig werkzaamheden uitvoert of een grote eenmalige activiteit
organiseert dan wijst dit op het hebben van een onderneming.
- Opdrachtgever: als je het hele jaar maar voor 1 opdrachtgever werkt dan lijkt het er meer op dat
je in loondienst bent en dus geen onderneming uitoefent (in beginsel).
- Zelfstandigheid: als ondernemer bepaal je hoe en wanneer je werk verricht. Ook als je je laat
inhuren door een opdrachtgever.

Voor- en nadelen van een eenmanszaak

De eenvoud en de belastingvoordelen zijn de belangrijkste voordelen van een eenmanszaak. Als de Belastingdienst je als ondernemer erkent (én je voldoet aan het urencriterium), dan heb je meestal de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling toe te passen. Starters kunnen ook profiteren van startersaftrek.

Het belangrijkste nadeel van een eenmanszaak is dat je als ondernemer met je privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is wellicht je partner ook financieel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Met huwelijkse voorwaarden kun je dit vaak voorkomen. Sinds 2018 is de regelgeving omtrent gemeenschap van goederen veranderd maar dit betekent niet automatisch dat een partner geheel gevrijwaard is voor risico’s. Indien tijdens het partnerschap een onderneming in de vorm van een eenmanszaak wordt gedreven is er toch een risico van aansprakelijkheid voor schulden.

Personeel

Een eenmanszaak betekent niet dat maar één persoon in de onderneming mag werken. De eigenaar mag best personeel in dienst nemen, zolang hij maar de enige eigenaar van de onderneming is. Zijn er twee of meer eigenaren dan is er sprake van een vergelijkbare rechtsvorm, namelijk de vennootschap onder firma (VOF). Indien er meerdere eigenaren zijn is het verstandig hierover afspraken te maken door middel van een VOF overeenkomst.

Van eenmanszaak naar BV

Het is mogelijk om van een eenmanszaak een BV te maken. Redenen om dit te doen zijn: minder persoonlijke aansprakelijkheid, fiscale voordelen, financiering, het spreiden van risico’s of om de onderneming makkelijker te kunnen verkopen. Het grote verschil is dat na een omzetting de BV de onderneming drijft. Er zijn verschillende manieren om een eenmanszaak om te zetten in een BV, echter automatische omzetting is juridisch niet mogelijk (fiscaal is dat anders geregeld). Ik ga hier in het topic over de BV nader op in.

Verder is het belangrijk om rekening te houden met een toekomstige omzetting naar een BV. Indien je als eenmanszaak bijvoorbeeld meerdere duurovereenkomsten hebt gesloten kan je die vaak niet zomaar overdragen aan de BV zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt (toestemming van de andere partij).

Als ondernemer met een eenmanszaak is het van belang dat je goede voorwaarden hanteert waarbij de mogelijkheid om contracten over te dragen aan de BV welke door de eenmanszaak worden gehouden is geregeld. Je wilt wellicht voorkomen dat de conversie naar een BV de beperking heeft dat de contracten niet kunnen worden overgedragen (en kunnen worden beëindigd).

Ook fiscaal kan een conversie gevolgen hebben en is het belangrijk hier fiscaal advies bij te zoeken.

De eenmanszaak en werken als ZZP'er

De eenmanszaak is een veelgebruikte vorm om te werken als ZZP'er. Je kunt echter ook werken als ZZP'er middels een BV.

Het werken als ZZP'er heeft in beginsel met name fiscale impact indien er het vermoeden ontstaat dat er eigenlijk sprake is van een dienstverband (loondienst). De Belastingdienst heeft strenge criteria hiervoor gesteld. Ik ben geen Belastingadviseur maar het volgende kan ik wel melden.

Het kan duidelijk zijn dat er geen sprake is van een dienstverband indien je als ZZP'er steeds verschillende opdrachten voor diverse partijen verricht. Echter indien dat niet zo is en je als ZZP'er voornamelijk werkt voor dezelfde opdrachtgever is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen in een overeenkomst. zoals de DBA overeenkomst welke in lijn is met de vereisten van de Belastingdienst. Modellen zijn online te vinden op de site van de Belastingdienst. Handhaving is naar mijn weten momenteel opgeschort tenzij er sprake is van kwaadwillendheid.

De Belastingdienst kan een samenwerking als ZZP'er aanmerken als een (verkapt) dienstverband indien er (i) persoonlijke arbeid wordt verricht, (ii) loon wordt ontvangen en/of (iii) er gehoor wordt gegeven aan gezag. Indien een van deze aspecten ontbreekt is er in beginsel geen dienstverband en ben je een ondernemer/ZZP'er. Echter is dit geen zekerheid want ook de jurisprudentie geeft hier nadere invulling aan. Indien de Belastingdienst het werk aanduidt als een dienstverband (loondienst) dan moeten de opdrachtnemer en de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding.

Om misverstanden te voorkomen is het goed om een DBA overeenkomst te sluiten (DBA staat voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).

Gezien de fiscale aspecten hiervan niet mijn expertise zijn is voorgaande een initiële outline, voor advies raad ik aan een adviseur te raadplegen.

Tenslotte

Voorgaande is een indicatie van factoren waar je mee te maken krijgt als ondernemer met een eenmanszaak. Het is goed mogelijk dat persoonlijke omstandigheden in een individueel geval een andere uitkomst kunnen hebben. Indien je dat vermoedt stel gerust je vragen in de comments!

Juridisch | Vragen | Onderneming | Recht | Bedrijf: Juridisch : de eenmanszaak

Juridisch: Rechtsvorm: Onderneming: Inleiding

Door LucyLG op zondag 10 februari 2019 07:00 - Reacties (11)
Categorie: -, Views: 1.828

Binnenkort post ik hier mijn eerste juridische blog over juridische zaken. Als eerste zal ik een post maken over ondernemen & rechtsvorm van de onderneming.

Verder zal ik ingaan op investeringen, financieringen, samenwerkingen, aandeelhoudersovereenkomsten, (commerciële cq opdracht) overeenkomsten, algemene voorwaarden, de AVG, aansprakelijkheid, risico, intellectueel eigendom, IT recht, koopovereenkomsten, arbeidsrecht (maar dan wel beperkt) en nog meer relevante zaken die op Tweakers voorbij komen.

Het eerste onderwerp ziet op rechtsvormen.

Allereerst kun je ondernemen in verschillende vormen. Er zijn veel opties maar de meest voorkomende zijn de volgende:

- Eenmanszaak
- VOF
- BV
- Maatschap
- Coöperatie
- NV
- CV

Wat zijn de verschillen en wat is voor jouw onderneming wellicht een goed keuze? Volg mijn blog en binnenkort zul je hier meer over lezen.

Heb je behoefte aan andere juridische content? Laat mij het weten. Voor de variatie zal ik wellicht ook tussendoor posts plaatsen over relevante topics die op het forum voorbij komen. Bijvoorbeeld je rechten als consument en bedrijf bij een koopovereenkomst. Het kan dan gaan om een online winkel, reguliere winkel. Welke rechten en plichten heb je als koper en verkoper. Is er een verschil indien je koopt op marktplaats? Ik zie soms wat misverstanden. Ik ben uiteraard geen orakel maar baseer mij op de wet en jurisprudentie en zal zoveel mogelijk onderbouwen. Ik zal ook bronnen vermelden welke nageslagen kunnen worden.

Alles wat ik hier post is vrijblijvend en louter bedoeld om ondernemers te informeren. Indien je vragen hebt kun je die posten in een reactie. Alles zal in beginsel hier geplaatst worden en een en ander is geenszins commercieel en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Groet!